Станете член

Ве молиме пополнете го формуларот. Само полињата со  * се задолжителни, но скоро сите информации ни се важни во нашето работење.

Спектрум е основано со многу срце и лјубов, од родителите на децата со проблеми при развојот. Ветуваме дека секој ден упорно ќе работиме на проблематиките на нашите членови. 

Amy Adams
Creative Student

Вашата помош ни е потребна !

Заедно сме посилни